Prayer card in Farsi

Farsi prayer card smallدعای ملکهٔ‌ اوت

دعایی پر اثر در برابر شیطان دیکته شده توسط مریم باکره به یک کشیش مقدس
ملکهٔ بهشت و یار و یاور فرشتگان
شما که توان را از خدا دریافت کردهاید و ماموریت بر هم شکستن سر شیطان بر شما عطا شده است
از شما با فروتنی میخاهیم تا سپاه بهشتی‌ و آسمانی را بر ما ارسال کنی‌ باشد که آنها، تحت فرمان تو

به دنبال ارواح پلید روند
مقابله و جنگ در هر مکان با آنها پیشه کنند
حملههای جسورانشان را پاسخ و خرد کنند
و به طرف پرتگاه باز پس برانند

چه کسی شبیه خداست؟

ای خوب،ای مادر مهربان، تو همواره عشق و امید ما خواهی بود
ای مادر آسمانی، فرشتگان آسمانی را بر من بفرست تا از من حفاظت کنند و دشمنان خبیث من را به عقب برانند
باشد که فرشتههای مقدس، مقرب و بزرگ از ما دفاع و محافظت کنند . آمین

توصیه شده به مؤمنان توسط پاپ پیوس نهم. بعدها مورد توجه پاپ لئو سیزدهم و پاپ پیوس دهم واقع شد.
 توصیه شده است به طور کامل و از بر یاد گرفته شود.

مریس هیل
شبکه هواداران
WWW.MARYSHEEL.ORG